Trots att i stort sett alla kvinnor har mens under en stor del av sitt liv, så upplever många att de på olika sätt begränsas i sin vardag. I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Comfydence och WaterAid Sverige, står det klart att mensen inneburit att drygt fyra av tio kvinnor tvingats frånvara från skola eller arbete när de har mens. Samt att närmare var tionde är borta varannan månad eller oftare. 

Det är lätt att tro mensens påverkan på kvinnors liv endast märks i låginkomstländer, men det är långt ifrån sanningen. Även om de hinder kvinnor möter är större i andra delar av världen, så råder även i Sverige stigmatisering och okunskap kring kvinnors kropp och intimhälsa, som på olika sätt påverkar vår vardag.

Var tionde kvinna missar arbete/skola var eller varannan månad

Det är alltför vanligt att tvingas avstå från vardagliga aktiviteter under mensen och i enkäten utförd bland tusen svenska kvinnor visar att så mycket som 43% av kvinnorna varit frånvarande från jobb, skola eller annan aktivitet p.g.a mens. Anmärkningsvärt är även att nära var tionde kvinna (9%) är frånvarande varannan månad eller oftare. 

Att var tionde kvinna tvingas stanna hemma varannan månad kanske inte låter så mycket men med tanke på hur många år av livet det handlar om kan det leda till stora konsekvenser. Om vi antar att mensen pågår under 35 år och varannan månad innebär en frånvarodag så innebär det ett bortfall på sju månaders arbets- eller studiedagar. Och då har vi ändå räknat lågt. 

Rädslan att blöda igenom får kvinnor att stanna hemma

Tillgång till bra mensskydd och möjligheter att byta dem då det behövs, är grundläggande för att kvinnor ska känna sig trygga i sin situation. Även om det inte borde finnas någon skam i ett mensläckage visar det sig tydligt att rädslan att blöda igenom är så stark att den får många kvinnor att stanna hemma. 

Bland dem som missat skola och arbete under mensen uppger de flesta (85%) att det berott på mensvärk eller PMS. En tydlig indikation på att många inte söker vård för sina problem eller inte får den hjälp de behöver för att kunna leva som vanligt och hantera sina problem på ett bra sätt.

Anmärkningsvärt är även att nära var femte kvinna (17%) uppger att de stannat hemma för att de varit rädda att blöda igenom och att 6% valt att frånvara då de varit osäkra på om det skulle finnas tillgång till fräscha toaletter och vatten. 

6 av 10 har avstått från att byta mensskydd

Trots att förutsättningarna för att sköta sin mens borde vara bra i vårt samhälle, så råder inga tvivel om att det fortfarande saknas kunskap och anpassning på både arbetsplatser, skolor och i offentlig miljö. I dagsläget uppger över hälften av kvinnorna i undersökningen (59%) att de känt sig obekväma eller avstått från att byta mensskydd för att toaletten varit ohygienisk, ofräsch eller saknat vatten. 

50 000 drabbade av mensfattigdom i Sverige

Mensfattigdom, d.v.s brist på ekonomiska resurser att sköta sin menshygien är ett utbrett problem i stora delar av världen. Det borde inte få förekomma i ett rikt land som Sverige, men trots det, svarar 2% av respondenterna i vår undersökning att de avstått från vardagsaktiviteter, då inte haft råd med bindor eller tamponger. De få procenten må låta som en låg siffra, men det innebär konkret att det handlar om över 50 000* drabbade i Sverige. 
*(beräkningen avser 2% av ca 2,6 miljoner kvinnor 15-54 år 2023 enl. SCB)

Comfydence stöttar WaterAid Sverige

anna hellström linda stoltzhammar

Vi, Anna & Linda som startat Comfydence, tycker att det är orimligt att flickor och kvinnor begränsas av mensen och att miljoner människor drabbas av fördomar, trakasserier och begränsade möjligheter i vardagen. Vi har därför valt att stötta WaterAid Sverige med 10kr per såld produkt ända sedan vi startade Comfydence 2020. I dagsläget har vi tillsammans med våra kunder bidragit med 460 000 kr* till WaterAids viktiga arbete för ökad kunskap i mensfrågan och att det ska finnas vatten, toaletter och hygienmöjligheter för att flickor och kvinnor ska kunna delta på samma villkor. 
(* totalt bidrag per 2024-04-30)

Läs mer om samarbetet med WaterAid

Where´s the Bloody Queen 

Initiativet Where's the Bloody Queen" drivs av WaterAid för att uppmärksamma hur hela samhällen påverkas negativt när flickor och kvinnor tvingas frånvara från utbildning och arbete när de har mens." Läs mer om kampanjen och undersökningsresultat från andra delar av världen här. Where is the Bloody Queen 

Om undersökningen

Un­der­söknin­gen är genom­förd av Novus på up­p­drag av Wa­t­erAid Sverige i samar­bete med Com­fy­dence med syfte att upp­märk­samma hur kvin­nor begränsas i vardagen när de har mens. Frå­gorna är ställda via webb-in­ter­vjuer i Novus slump­mäs­sigt rekry­ter­ade Sverigepanel, vilket garan­terar rep­re­sen­ta­tiva re­sul­tat. 1071 kvin­nor i åldern 18–84 år har svarat un­der pe­ri­o­den 21 mars – 8 april 2024. Till undersökningen>>

 Besök WaterAid eller ge ett eget bidrag här. 

Taggad: mens

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du vill veta mer eller har några tankar du vill dela med oss.

Vad är Comfydence

Vi, Anna & Linda som är grundare av Comfydence tycker att vi pratar för lite om mens, inkontinens och besvär som drabbar de flesta kvinnor. Vi vill bidra till att minska stigman och tabun kring vanlig kroppsfunktioner. Läs mer om oss och vårt varför.

Comfydence.se säljer absorberande trosor för en bekvämare vardag utan krångel. Trosorna fungerar vid mens, avslag, flytningar och svett. Skippa engångsskydden och gör en insats för miljön med en känsla av frihet.

Comfydence är stolt partner till WaterAid. WaterAid arbetar mycket aktivt för flickors rättigheter, att skapa medvetenhet kring mensfattigdom och att skapa goda möjligheter för flickor världen över.